<< Terug naar het overzicht.
13-04-2018
Evaluatie versneld en/of verrijkt vwo
Wat zijn de overwegingen of belemmeringen voor scholen die zich (nog) niet aangemeld hebben voor deze regeling? Dit wil het Kohnstamm Instituut graag van u weten. In opdracht van het Ministerie van OCW evalueert dit instituut de pilot Versneld en/of verrijkt vwo.

Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met SLO, de VO-raad en het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek.

Met de regeling Versneld en/of verrijkt vwo geeft het Ministerie van OCW scholen mogelijkheden voor een flexibele invulling van het onderwijsaanbod en het tempo waarin het onderwijs kan worden gevolgd. Vwo-scholen mogen een versneld programma van vijf jaar en/of een verrijkt programma van zes jaar aanbieden, waarbij lesstof uit de bovenbouw wordt verschoven naar de onderbouw. Aanvragen voor deelname aan deze pilot kan jaarlijks in oktober en voor het laatst in 2020.

Bent u schoolleider van een school die (nog) niet is aangemeld voor de regeling en wilt u enkele vragen beantwoorden? Dit kost maximaal vijf minuten tijd, en geeft OCW informatie over nut en noodzaak van de huidige regeling.