<< Terug naar het overzicht.
30-11-2017
Persoonsvorming in het CIDREE Yearbook 2017
Onlangs verscheen het CIDREE Yearbook 2017 Wellbeing in our schools: international perspectives. Met daarin bijdragen uit twaalf landen over het welzijn van leerlingen. De Nederlandse bijdrage gaat over de invulling van het thema persoonsvorming in het Nederlandse curriculum. Auteurs zijn SLO'ers Desiree Houkema, Annette Thijs, Alderik Visser en Jan Jaap Zijlstra.

Persoonsvorming is een weinig helder omschreven begrip. In dit artikel gaan de auteurs na op welke manieren er in het onderwijs over gesproken wordt. Er zijn drie hoofdstromingen, de religieus-morele, cognitieve en psycho-fysieke opvatting. Anders dan in veel andere westerse landen, waar het psycho-fysieke erg op de voorgrond staat, lijken in Nederland de andere twee stromingen sterker te zijn. Het artikel beschrijft drie casus van scholen die actief bezig zijn op het gebied van persoonsvorming en laat zien dat elementen van deze drie deze stromingen in de praktijk van alledag door elkaar heen lopen. Helderheid over de gehanteerde concepten, en ook over de strategieën om met die concepten aan de slag te gaan, zou scholen en docenten kunnen helpen meer gericht en planmatig met persoonsvorming of identiteitsontwikkeling op schoolniveau aan de slag te gaan. Op basis van al deze bevindingen presenteren de auteurs hierom een schema dat als hulpmiddel kan dienen bij de ontwikkeling en implementatie van schoolspecifieke ideeën over persoonsvorming.

CIDREE is het Consortium of Institutions for Development and Research in Education in Europe. De overige bijdragen aan het jaarboek zijn afkomstig uit Albanië, Oostenrijk, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Kosovo, Luxemburg, Noorwegen, Schotland en Slovenië. De Nederlandse bijdrage is te vinden vanaf pagina 200.

undefined