H Evaluatie

Evaluatie speelt een cruciale rol bij het ontwikkelen van projectonderwijs, omdat het zicht geeft op de kwaliteit ervan en mogelijke punten ter verbetering aanreikt. Niet alleen aan het einde, maar ook gedurende het ontwikkelproces zou evaluatie een rol moeten spelen. Zodoende kunnen tijdig knelpunten aan het licht worden gebracht. Vanuit deze knelpunten kunnen verbeterpunten voortvloeien, waardoor projectonderwijs nog beter kan worden afgestemd op de visie en doelen die worden nagestreefd.

Niet alleen docenten maar ook leerlingen kunnen een goede rol spelen bij evaluatie. Beide doelgroepen beleven projectonderwijs vanuit een andere optiek en kunnen vanuit die optiek hun mening en eventuele verbeterpunten aanreiken.

In dit hoofdstuk worden verschillende instrumenten aangereikt om evaluatieactiviteiten uit te voeren. Het eerste instrument, H1 'Overzicht van evaluatieactiviteiten', geeft een totaaloverzicht van deze activiteiten. Deze evaluatieactiviteiten worden in de andere instrumenten meer concreet uitgewerkt (inclusief voorbeelden). De vraagstukken die binnen dit thema centraal staan en de daarbij ondersteunende instrumenten zijn:

Hoe kunnen we tussentijds evalueren om nog zaken te kunnen bijstellen?

  • Instrument H1: Overzicht van evaluatieactiviteiten.
  • Instrument H2: Evalueren van projecten door middel van leerlingenenquêtes.
  • Instrument H3: Evalueren van projecten door middel van docentenenquêtes.
  • Instrument H4: Docentenlogboek.
  • Instrument H5: Evaluatie: checklist en observatie.

Hoe evalueren we projectonderwijs en krijgen we zicht op de bevindingen van docenten, leerlingen en externen?

  • Zie instrument A5: Checklist procesbewaking.