C Communicatie en organisatie

Zodra de school gekozen heeft voor projectonderwijs en de visie op en leerdoelen rond projectonderwijs helder zijn, is het belangrijk om na te denken over hoe projectonderwijs kan worden georganiseerd. De invoering van projectonderwijs kan in stappen worden gedaan. Vaak wordt projectonderwijs gestart en ontwikkeld door een kleine groep docenten. Voor het welslagen van projectonderwijs en voor het succes op de lange termijn is het noodzakelijk dat ook anderen geïnformeerd worden. Er moet worden gekozen hoe en met welke geledingen de plannen gecommuniceerd worden. In de eerste plaats zijn dat mensen binnen de school die op den duur ook met projectonderwijs in aanraking komen. Zo wordt gestreefd naar draagvlak onder alle betrokkenen. Als projectonderwijs een manier van profilering is, dan kan de school ook besluiten om projectonderwijs onder de aandacht van locale  media te brengen.

De instrumenten in dit thema bieden ondersteuning bij het proces van organisatie van projectonderwijs en het versterken van de communicatie in de school en daarbuiten. Het betreffen de volgende vraagstukken:

Welke stappen moeten we zetten bij invoering van projectonderwijs?

  • Instrument C1: Stappenplan invoeren projectonderwijs.

Hoe kunnen we projectonderwijs uitbreiden naar andere klassen/leerjaren in de onderbouw en naar de bovenbouw (olievlekwerking)?

  • Instrument C2: Projecten afstemmen en uitbreiden.

Wie informeren we over projectonderwijs binnen en buiten de school en op welke wijze?

  • Instrument C3: Intern en extern informeren over projectonderwijs.