A Visie en doelen

Projectonderwijs is een speciale vorm van onderwijs waar scholen bewust voor kiezen. Grondslag hiervoor is een visie die beschrijft wat projectonderwijs kan betekenen voor het leren van de leerlingen, soms als aanvulling op reguliere vaklessen, soms in plaats van die lessen.

Scholen komen er niet altijd aan toe deze visie expliciet te beschrijven en dat is jammer. Immers door het expliciteren van die visie worden ook de doelen van projectonderwijs helder. Doelen vormen het kompas waarop projectonderwijs vaart en geven richting aan inhoud, didactiek en beoordeling (wat moeten leerlingen aan het einde kunnen en bereikt hebben?). Met andere woorden door het expliciteren en vastleggen van visie en doelen, wordt voor alle betrokkenen helder wat de school wil bereiken met projectonderwijs, hoe en wanneer ze dat wil doen en waarom.

Na de afronding van de periode waarin projectonderwijs plaats vond, zal docenten/leerlingen en misschien ook ouders gevraagd worden naar hun ervaringen en tevredenheid over het project. Om vast te stellen of de doelen die docenten voor ogen hadden ook bereikt zijn, moeten deze evaluatievragen voortvloeien uit de visie op projectonderwijs.

De instrumenten binnen dit thema bieden ondersteuning bij vragen met betrekking tot visie en doelen. Het betreffen de volgende vragen met daarbij een aantal ondersteunende instrumenten:

Wat is onze visie op onderwijs en past projectonderwijs daarbinnen?

  • Instrument A1: Visie op projectonderwijs verwoord in een programma van eisen.
  • Instrument A2: Check of visiefase klaar is.

Hoe formuleren we doelen voor projectonderwijs?

  • Instrument A3: Formuleren van SMART doelen voor projectonderwijs.

Hoe bewaken we dat de doelen van projectonderwijs bereikt worden?

  • Instrument A6: Monitor projectonderwijs.

Hoe kunnen we criteria formuleren waar projectonderwijs aan moet voldoen?

  • Instrument A4: Op zoek naar een gemeenschappelijke visie op projectonderwijs.
  • Instrument A3: Formuleren van SMART doelen voor projectonderwijs.
  • Instrument A1: Visie op projectonderwijs verwoord in een programma van eisen.

Onze projecten zijn op school langzamerhand verwaterd; we realiseren niet meer de oorspronkelijke doelen. Wat kunnen we hieraan doen?

  • Instrument A5: Checklist procesbewaking.
  • Instrument A6: Monitor projectonderwijs.