Leren taken uitvoeren
Leerlingen leren zo planmatig, methodisch en zelfstandig mogelijk, taken uit te voeren en
hierbij zo nodig hulp te vragen. Het doel is een zo groot mogelijke zelfstandigheid en eigen regie van de leerling. Voor een deel van de leerlingen geldt dat de zelfredzaamheid blijvend
(intensieve) aandacht vraagt. Het verder optimaliseren en geïntegreerd gebruiken van de
zintuiglijke en motorische mogelijkheden kan hieronder vallen.

Het leergebiedoverstijgende  thema 'Leren taken uitvoeren' omvat de volgende kerndoelen:

Kerndoel 5

De leerling leert zich redzaam en weerbaar te gedragen bij de uitvoering van dagelijkse activiteiten.
De mogelijke subdoelen zijn voor alle drie de uitstroomprofielen gelijk.

Hierbij kan men denken aan:

 • het ontwikkelen van de redzaamheid op het gebied van persoonlijke verzorging, wonen, vrije tijd en mobiliteit;
 • het leren geloven in jezelf ('empowerment');
 • het leren opkomen voor jezelf;
 • het leren omgaan met hulp van anderen;
 • leren omgaan met (technologische) hulpmiddelen en aanpassingen voor de beperking die de redzaamheid vergroten;
 • het verder optimaliseren en geïntegreerd gebruiken van de zintuiglijke en motorische mogelijkheden;
 • het ontwikkelen van de regiefunctie: d.w.z. leert zo zelfstandig mogelijk te functioneren en waar hulp van anderen nodig is, deze zelf aan te sturen.

Kerndoel 6

De leerling leert op doelgerichte, planmatige en methodische wijze taken en activiteiten uit te voeren.
Hierbij kan men denken aan:
 • het leren doelen stellen voor het uitvoeren van een taak of activiteit;
 • het leren plannen en monitoren van een taak of activiteit.
Vervolgonderwijs Arbeidsmarkt Dagbesteding
het toepassen van vaardigheden op het gebied van taal, rekenen en ICT;

het leren werken volgens een tijdschema, handleiding en/of instructie;

het leren aangeven welke ondersteuning nodig is om een bepaalde taak uit te voeren;

het leren uitvoeren van een eindcontrole op een product;

het leren reflecteren op de uitvoering van de taak en het gebruiken van feedback.

het leren werken met stappenplannen, instructies en handleidingen;

het leren kennen van en rekening houden met (ARBO-) eisen op het gebied van veiligheid,
duurzaamheid, hygiëne, gezondheid en ergonomie;

het veilig en doelmatig leren omgaan met materialen en middelen, gereedschappen en
apparatuur;

het leren gebruiken en toepassen van taal-, reken- en ICT-vaardigheden bij praktische taken
en activiteiten;

het leren aangeven welke ondersteuning nodig is om een bepaalde taak uit te voeren;

het leren uitvoeren van een eindcontrole op een product;

het leren reflecteren op de uitvoering van de taak en het gebruiken van feedback.

het leren werken met instructies, stappenplannen en aanwijzingen;

het leren rekening houden met en maatregelen opvolgen op het gebied van veiligheid,
duurzaamheid, hygiëne, gezondheid en ergonomie;

het veilig en doelmatig leren omgaan met materialen en middelen, gereedschappen en
apparatuur;

het leren gebruiken en toepassen van taal-, reken- en ICT-vaardigheden bij praktische taken
en activiteiten;

het leren aangeven welke ondersteuning nodig is om een bepaalde taak uit te voeren;

het leren uitvoeren van een controle op een product, resultaat van een activiteit;

het leren reflecteren op de uitvoering van de taak en het gebruiken van feedback.

 

Kerndoel 7

De leerling leert samen te werken aan een taak of activiteit.
De mogelijke subdoelen zijn voor alle drie de uitstroomprofielen gelijk.

Hierbij kan men denken aan:

 • het ontwikkelen en toepassen van sociale en communicatieve vaardigheden (zoals naar elkaar luisteren, je kunnen aanpassen, ervaringen kunnen delen, kunnen omgaan met kritiek, de bijdragen van anderen waarderen);
 • het leren overleggen bij het plannen en taken verdelen;
 • het, indien nodig, leren raadplegen van anderen tijdens de uitvoering van taken;
 • het leren reflecteren op sociale interacties tussen mensen;
 • het leren reflecteren op de eigen rol in de samenwerking.