Ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief
Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs worden zich enerzijds bewust van hun kracht en
kwaliteiten en leren anderzijds omgaan met hun beperkingen. Het ontwikkelen van een positief
zelfbeeld en een realistische kijk op de eigen toekomstmogelijkheden vormen cruciale doelen.

Leerlingen oriënteren zich hierbij:

 • op zichzelf, hun eigen wensen en voorkeuren;
 • op ontwikkelingsmogelijkheden;
 • op de wereld van opleidingen, werk en/of dagbesteding;
 • op mogelijkheden en wensen met betrekking tot burgerschap, wonen en vrije
  tijdsbesteding.

Het LGO-thema 'Ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief' omvat de volgende kerndoelen: 

Kerndoel 10

De leerling krijgt zicht op de eigen voorkeuren, interesses en toekomstwensen op het gebied van werken, wonen, vrije tijd en burgerschap.
Hierbij kan men denken aan:
 • het verkennen van de eigen kwaliteiten, voorkeuren en interesses;
 • het verkennen van eigen toekomstwensen op het gebied van vervolgonderwijs, werken, wonen, vrije tijd en burgerschap;
 • het verkennen van de eigen toekomstmogelijkheden op het gebied van vervolgonderwijs, werken, wonen, vrije tijd en burgerschap;
 • het ontwikkelen van een positief en realistisch zelfbeeld.
Vervolgonderwijs Arbeidsmarkt Dagbesteding
het verkennen van het aanbod van vervolgopleidingen en de ondersteuningsmogelijkheden
daarbinnen die aansluiten bij de eigen voorkeuren en mogelijkheden.
het verkennen van werk in verschillende sectoren, branches en bedrijven;

het zicht krijgen op eigen toekomstmogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt.

het verkennen van mogelijke werkzaamheden en/of activiteiten in verschillende
werksectoren en soorten van dagbesteding;

het zicht krijgen op eigen toekomstmogelijkheden op het gebied van woonvormen,
dagactiviteiten vrijetijdsbesteding en samenleven.

Kerndoel 11

De leerling leert afwegingen en keuzes te maken die leiden tot een passend persoonlijk toekomstperspec-tief, met realiseerbare mogelijkheden en kansen.
Hierbij kan men denken aan:
 • het kunnen presenteren van jezelf;
 • het realistisch leren benoemen van eigen prestaties en capaciteiten;
 • het realistisch leren benoemen van eigen toekomstmogelijkheden;
 • het leren afwegen wat realiseerbare en gewenste vrijetijds- en woonsituaties zijn en leren keuzes maken
Vervolgonderwijs Arbeidsmarkt Dagbesteding
het leren benoemen van leerdoelen voor de verdere ontwikkeling;

het leren afwegen wat realiseerbare en gewenste vervolgopleidingen en (toekomstige) werksituaties zijn, gezien de mogelijkheden en beschikbare ondersteuning, en leren keuzes maken.

het leren afwegen wat realiseerbare wensen en kansen op de arbeidsmarkt zijn, gezien de
eigen mogelijkheden en beschikbare ondersteuning, en het leren keuzes maken.
het leren, met de nodige hulp en ondersteuning, een beeld te vormen van eigen toekomst
en daarin keuzes te maken;

het leren om realiseerbare mogelijkheden en gemaakte keuzen na te streven, in het licht
van eigen toekomst.