Leren leren
Bij veel leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs vraagt het ontwikkelen van een open en flexibele leerhouding en het leren toepassen van leerstrategieën veel aandacht. Het leren (mede)verantwoordelijkheid nemen voor het leerproces en het actief werken aan de eigen ontwikkeling en met zelfvertrouwen kennis opbouwen is belangrijk.

Het leergebiedoverstijgende thema 'Leren leren' omvat de volgende kerndoelen:

Kerndoel 1

De leerling ontwikkelt een open en flexibele houden ten opzichte van de wereld om hem heen, mede in het kader van een leven lang leren.
Hierbij kan men denken aan:
  • het ontwikkelen van zelfvertrouwen bij het leren van nieuwe kennis en vaardigheden;
  • het opdoen van kennis over de wereld waarin je leert, werkt, woont, als burger functioneert en vrije tijd besteedt.
Vervolgonderwijs Arbeidsmarkt Dagbesteding
het actief, planmatig en kritisch onderzoeken van de wereld en er een eigen betekenis aan verlenen;

het formuleren van eigen leervragen.

het uitwisselen van ervaringen over de wereld waarin je leert, werkt, woont, als burger functioneert en vrije tijd besteedt;

het ontwikkelen van competenties gericht op een leven lang leren, waaronder het leren in toekomstige werk- en woonsituaties.

stimuleren van nieuwsgierigheid en belangstelling voor de wereld en de mensen;


ervaringen opdoen in de eigen situatie en deze integreren in het eigen handelen en de persoonlijke ontwikkeling.

  

Kerndoel 2

De leerling leert doelgericht en planmatig te leren en daarbij strategieën te gebruiken.
Hierbij kan men denken aan:
  • het leren plannen en monitoren van het leerproces;
  • het nemen van (mede)verantwoordelijkheid voor het eigen leer- en ontwikkelingsproces.
Vervolgonderwijs Arbeidsmarkt Dagbesteding
het stellen van eigen leer- en ontwikkelingsdoelen;

het leren hanteren van strategieën bij het leren (bijvoorbeeld: memoriseren, aantekeningen
maken, schematiseren);

het systematisch leren reflecteren op het eigen leerproces en hierbij gebruik te maken van
feedback.

het herkennen van leer- en ontwikkelingsdoelen, en het nut ervan voor de eigen
ontwikkeling;

het aanleren van een doelgerichte en planmatige aanpak bij leren en handelen;

het aanleren en gebruiken van passende (leer-)strategieën voor het leren en handelen;

het systematisch leren reflecteren op het eigen leer- en werkproces;

het leren gebruiken van feedback voor verbetering van leren en handelen.

het (h)erkennen van leer- en ontwikkelingsdoelen bij leeractiviteiten, de noodzaak van
oefening en het nut voor de eigen ontwikkeling;

het leren van een proces- of stapsgewijze aanpak in handelen bij leertaken en activiteiten;

leren terugkijken naar het resultaat van de eigen activiteiten en het daarbij gevolgde
werkproces, samen met anderen en ook zelfstandig;

het leren gebruiken van strategieën, bijvoorbeeld ondersteund met picto's.

 

Kerndoel 3

De leerling leert verschillende soorten informatie te zoeken, te beoordelen en te gebruiken.
Hierbij kan men denken aan:
  • het leren zoeken naar relevante informatie in diverse typen (digitale en niet digitale)
    bronnen.
Vervolgonderwijs Arbeidsmarkt Dagbesteding
het leren hanteren van zoekstrategieën;

het leren kiezen van passende zoekstrategieën;

het leren beoordelen van informatie op betrouwbaarheid, representativiteit en bruikbaarheid;

het leren en gebruiken van ICT-vaardigheden (zoals leren omgaan met zoekmachine, e-mail
en digitale sociale netwerken).

het leren zoeken naar informatie in diverse bronnen (mondeling, schriftelijk, tekst, beeld,
digitale bronnen);

het leren beoordelen van diverse bronnen op betrouwbaarheid;

het leren en gebruiken van ICT-vaardigheden.

het leren zoeken naar informatie in diverse bronnen (mondeling, tekst, beeld, digitale
bronnen);

het leren beoordelen van diverse informatie en bronnen op relevantie voor de beoogde taak;

het leren en gebruiken van ICT-vaardigheden.

 

Kerndoel 4

De leerling leert op basis van feiten een mening te vormen, deze adequaat te uiten en
respectvol om te gaan met andere meningen.
Hierbij kan men denken aan:
  • het leren vormen en uiten van je mening;
  • het leren aangeven of je het met een mening van een ander eens bent.
Vervolgonderwijs Arbeidsmarkt Dagbesteding
het leren herkennen van een mening en argumenten in een tekst of mondelinge uiting;

het leren baseren van je mening op verschillende feiten;

het leren zoeken van argumenten om een mening te onderbouwen;

het leren benoemen en hanteren van overeenkomsten en verschillen in meningen.

het leren onderscheid maken tussen feiten en meningen;

het vormen en uiten van een eigen mening op basis van feiten;

het leren argumenteren op basis van feiten en eigen meningen;

het leren afwegen van verschillende meningen en argumenten;

het leren benoemen en hanteren van overeenkomsten en verschillen in meningen.

het vormen van een eigen mening;

het uiten van een eigen mening en voorkeuren;

het leren benoemen en hanteren van overeenkomsten en verschillen in meningen van zichzelf en anderen;

het leren onderscheid maken tussen feiten en meningen.