Leren functioneren in sociale situaties
De beperking en/of problematiek van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs maakt dat
bepaalde competenties, met name op sociaal, emotioneel en communicatief gebied, niet door
iedereen als vanzelf worden ontwikkeld of kunnen worden geleerd. De verdere ontwikkeling van
deze competenties in allerlei contexten vraagt extra aandacht.

 Het LGO-thema 'Leren functioneren in sociale situaties' omvat de volgende kerndoelen:

Kerndoel 8

De leerling leert op adequate wijze om te gaan met eigen gevoelens en wensen.
De mogelijke subdoelen zijn voor alle drie de uitstroomprofielen gelijk.

Hierbij kan men denken aan:

  • het leren om gevoelens en wensen te (her)kennen bij zichzelf;
  • het leren reflecteren op eigen gevoelens en wensen;
  • het leren om eigen gevoelens en wensen op een adequate wijze te uiten;
  • het leren accepteren van de beperking en ontwikkelen van zelfwaardering.

Kerndoel 9

De leerling leert respectvol en verantwoordelijk om te gaan met anderen.
De mogelijke subdoelen zijn voor alle drie de uitstroomprofielen gelijk.

Hierbij kan men denken aan:

  • het leren toepassen van communicatieve vaardigheden in verschillende situaties;
  • het leren om sociaal geaccepteerd gedrag te vertonen, rekening houdend met gevoelens en wensen, normen en waarden van anderen;
  • het leren onderkennen van en omgaan met overeenkomsten en verschillen in normen, waarden, levensbeschouwing en culturele identiteit;
  • het leren onderkennen en omgaan met verschillen tussen seksen;
  • het leren conflicten (vroegtijdig) te herkennen en op vreedzame wijze op te lossen..