VSO
In het kader van het Concept-wetsvoorstel Kwaliteit (V)SO zijn er voor het vso concept kern-doelen ontwikkeld. SLO is door het ministerie van OCW gevraagd hiervoor voorstellen te formuleren. De voorstellen zijn in december 2010 aan het ministerie van OCW voorgelegd en in 2011 op diverse momenten voorgelegd aan het veld. De kerndoelen vso zullen in 2013 opgenomen worden in het wettelijk kader. Tot die tijd zijn het nog concept kerndoelen. Deze zijn echter al wel voor uw school te gebruiken.

Via het linkermenu kunt u informatie vinden over de kerndoelvoorstellen, de drie uitstroomprofielen en over de leergebiedoverstijgende thema's.

Algemene informatie

Voor meer informatie over het project Kerndoelen kunt u terecht bij Hans Pietersen, telefoon 053 484 02 14.