<< Terug naar het overzicht.
06-07-2017
Landelijk doelgroepenmodel (v)so uitgebreid met kijkwijzers
SLO heeft afgelopen jaar meegekeken met en constructieve feedback gegeven op het instrument en de kijkwijzers van het landelijk doelgroepenmodel (v)so. Dit doelgroepenmodel en de onderliggende instrumenten stellen een (v)so school in staat om een goed beeld te schetsen van waar de leerling staat en wat het toekomstperspectief is.

Deze instrumenten zijn tot stand gekomen in samenwerking met (v)so scholen en experts, onder leiding van LECSO. SLO gaat in het komende half jaar samen met scholen werken aan een zichtbare koppeling van de leerroutes Passende Perspectieven met de taal- en rekenbeheersingsdoelen beschreven in de verschillende Kijkwijzers.

Standaardisatie

Doel van het landelijk doelgroepenmodel en de kijkwijzers so en vso is om te komen tot een gestandaardiseerde manier van werken. Op dit moment wordt er niet volgens een gestandaardiseerde manier gewerkt. Dit bemoeilijkt de communicatie met bijvoorbeeld Inspectie, samenwerkingsverbanden, externe ondersteuners en scholen in het regulier onderwijs. Het landelijk model doelgroepen wil een bijdrage leveren aan het verbetert van deze communicatie en die met de ouders. Met dit model is een school tevens in de gelegenheid om onderbouwd en transparant het maximaal haalbare eindniveau en het benodigde onderwijsaanbod en ondersteuning goed in kaart te brengen. De school doorloopt met het model een aantal vaste stappen die de leerling via een passende route leidt naar de maximaal haalbare uitstroombestemming.