Passend onderwijs in de klas
Passend onderwijs moet vooral gestalte krijgen in de klas. Basisscholen vangen al veel leerlingen met speciale hulpvragen op, maar geven aan zich toch onzeker te voelen. Onzeker over de gestelde doelen, de gekozen leerinhouden, de effectiviteit van extra begeleiding en over de opbrengsten van alle inspanningen.

Links

 • Passend onderwijsaanbod
  Een door SLO ontwikkelde website met een overzicht van de belangrijkste inzichten en producten op het gebied van differentiatie in doelen, inhouden, leertijd, instructie & leeractiviteiten, leermaterialen en toetsen. Hierbij wordt uitgegaan van een basisaanbod en drie gedifferentieerde varianten van dit aanbod, te weten het plusaanbod, het intensieve aanbod en het zeer intensieve aanbod. Vooral bedoeld voor intern begeleiders en reken- en taalcoördinatoren.
 • Rekenboog.zml
  Op de website van Rekenboog.zml vinden scholen, leraren en begeleiders van zeer moeilijk lerenden uitgebreide, praktische informatie over betekenisvol reken-wiskundeonderwijs.
  Kern van de site is het deel waarin u bij gegeven doelen voor zml snel bijpassende lessen kunt vinden. De lessen zijn gratis te downloaden en eenvoudig aan te passen aan uw school, uw situatie, uw groep en uw leerlingen.
 • Leraar als vormgever curriculum
  Bij passend onderwijs staat de basisschool voor de opdracht om leerlingen met een 'rugzakje' goed onderwijs te bieden. Ook aan kinderen met een verstandelijke beperking. Het is aan de leraar om, al dan niet in samenwerking met andere collega's, verstandige keuzes te maken in de inhoud en organisatie van het onderwijs, rekening houdend met de randvoorwaarden die er binnen de eigen school en klassesituatie zijn.
 • Opbrengstgericht werken aan spelling
  Deze website geeft antwoord op de vraag hoe een school aan de slag kan gaan met opbrengstgericht werken (A). Dit is uitgewerkt voor spelling, maar kan ook gebruikt worden voor een verbetertraject bij een ander leergebied. Ook ondersteunt de site bij het analyseren van opbrengsten (B) en het onderwijs (C). De website bevat een Quickscan om het spellingonderwijs in de school in beeld te brengen. De stappen zijn gebaseerd op de evaluatieve cyclus, uitgewerkt naar drie niveaus: school, groep en leerling. Op elk niveau wordt aangegeven welke (toets)gegevens van leerlingen relevant zijn, hoe deze gegevens geanalyseerd worden en welke beslissingen vervolgens aan de orde zijn.