SLO-producten po
SLO is het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Wij ontwikkelen tal van leerplanproducten en -diensten: van voorstellen voor landelijke leerplankaders tot voorbeeldlesmateriaal in de klas. SLO is actief op alle niveaus: macro, meso en micro. Een aantal producten is specifiek bedoeld voor het primair onderwijs.

Landelijke kaders

In de wet staat dat SLO de taak heeft om voorstellen voor landelijke leerplankaders te ontwikkelen en te onderhouden. Dat zijn bijvoorbeeld de kerndoelen en referentieniveaus. In deze kaders gaat het om het ‘wat’ en ‘waartoe’, niet over het ‘hoe’. Dat bepalen scholen zelf. Het is ook niet SLO, maar de overheid die uiteindelijk de landelijke leerplankaders vaststelt.

Leerlijnen

Veel scholen hebben behoefte aan meer houvast dan de landelijke leerplankaders bieden. Voor het primair onderwijs heeft SLO daarom Tussendoelen & Leerlijnen gemaakt. TULE laat zien hoe de inhoud van het curriculum over de groepen 1 tot en met 8 verdeeld zou kunnen worden. Naast deze concretisering voor scholen maakt SLO ook uitwerkingen die de Inspectie en toetsontwikkelaars kunnen gebruiken bij hun werk, de zogeheten domeinbeschrijvingen.

Leerplanvoorstellen

Landelijke leerplankaders zijn verplichtend. Dat geldt niet voor de leerplanvoorstellen die SLO op basis van deze kaders maakt voor afzonderlijke vakken of clusters van vakken. Ze bevatten uitwerkingen van doelen en inhouden op basis van een onderliggende rationale. Voorbeelden zijn het leerplanvoorstel voor cultuuronderwijs 4-18 en het leerplanvoorstel wetenschap en technologie voor het primair onderwijs.

Voorbeeldlesmateriaal

Soms maakt SLO ook voorbeeldlesmateriaal voor in de klas. Door bij essentiële onderdelen van een leerplanvoorstel dergelijk materiaal te maken, wordt duidelijk hoe een vernieuwing eruit kan zien. Dit kan leraren helpen om de vernieuwing vorm te geven. Het materiaal bevat altijd een toelichting voor de docent en een didactische handleiding.

Adviezen en beleidsnotities

Het ondersteunen van het ministerie van OCW is een kerntaak van SLO. Dat leidt tot allerlei adviezen en beleidsnotities die soms een bredere verspreiding krijgen. Daarnaast doen we onderzoek als ondersteuning van het werk aan landelijke leerplankaders. Dat resulteert in onderzoeksrapporten en vakpublicaties.

Diensten

Bij leerplanontwikkeling hoort ook informatie verstrekken, betrokkenheid creëren en deskundigheid bevorderen. SLO gebruikt hiervoor allerlei middelen en activiteiten, van nieuwsbrieven en social media tot conferenties en van online vakportalen tot scholingsbijeenkomsten.