Het jonge kind
SLO ondersteunt instellingen en scholen bij de ontwikkelingen van jonge kinderen.

Lexicon Jonge kind
Toelichting op specifieke onderwijsbegrippen met betrekking tot het Jonge kind. Het doel is te komen tot een eenduidige taal in het duiden en hanteren van begrippen voor het jonge kind.
NB  Dit lexicon is in opbouw. Klik hier voor een overzicht van op dit moment aanwezige begrippen.

Doelen voor taal, rekenen en sociaal-emotioneel
Overzicht van doelen die de ontwikkelingslijn van kinderen van 2 tot 7 jaar in beeld brengen voor drie ontwikkelingsgebieden.

Methoden, materialen en screeningsinstrumenten
Om pedagogisch medewerkers/leerkrachten gericht te ondersteunen bij het kiezen van de juiste leermiddelen biedt SLO een overzicht van alle beschikbare methoden, materialen en screeningsinstrumenten voor de drie ontwikkelingsgebieden: taal, rekenen en sociaal-emotioneel.

Kijk op ontwikkeling in de voorschoolse voorzieningen 
Een instrument om de voortgang in de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar, in de vroegschoolse educatie, te observeren, stimuleren en registreren. De publicatie wordt op dit moment herzien en uitgebreid. De bijbehorende observatieformulieren en het overdrachtsformulier zijn al aangepast aan de nieuwe editie.

Overzicht van alle producten en diensten


Educatie/onderwijs aan kinderen van 2 tot 7 jaar
Scholen worden regelmatig geconfronteerd met allochtone en autochtone 'risicokinderen' die bij de entree van het basisonderwijs te maken hebben met een grote achterstand. In veel gevallen is dit een taalachterstand van gemiddeld twee jaar, die gedurende de schoolloopbaan nauwelijks wordt ingelopen. Uit onderzoek blijkt de taalontwikkeling in de eerste vier levensjaren van groot belang voor de periode daarna. Vroegtijdige interventie blijkt effect te hebben. Het is daarom van belang dat deze kinderen op jonge leeftijd een voorschoolse voorziening bezoeken, waar gewerkt wordt met een gestructureerde didactische aanpak, gericht op het inlopen van de (taal) achterstanden.

Om die reden wil SLO het inhoudelijk repertoire van pedagogisch medewerkers en leerkrachten vergroten en versterken, zodat zij inhoudelijk verantwoorde keuze kunnen maken om een kwalitatief hoog aanbod aan jonge kinderen te geven. Op deze manier zullen ze doelgerichter en planmatiger de ontwikkeling van kinderen weten te stimuleren (opbrengstgericht werken). Door vroegtijdig in te spelen op opvallend gedrag worden ook de mogelijkheden op een goede start in het basisonderwijs van ieder kind vergroot. En daarmee worden de kansen op een optimale doorlopende (ontwikkelings)lijn vergroot.

Om alle media op deze pagina weer te geven is de Flash Player plug-in vereist en dient JavaScript ingeschakeld te zijn.

 

Het aantal beschikbare leermiddelen groeit de laatste jaren exponentieel, evenals de diversiteit van het aanbod. Door deze enorme toename is het voor scholen en leraren moeilijk om daar zelf een weg in te vinden. Het Kenniscentrum Leermiddelen (KCL) van SLO stelt zich daarom ten doel om voor- en vroegschoolse instellingen en pedagogisch medewerkers/leerkrachten gericht te ondersteunen bij het kiezen van de juiste leermiddelen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het project Jonge Kind en voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Gäby van der Linde-Meijerink, projectleider Jonge Kind.