Financiële educatie
SLO, Sardes en CITO hebben een Basisvisie Financiële Educatie ontwikkeld, die uitgaat van verankering van financieel onderwijs binnen bestaande vakken. Er zijn leerdoelen vastgesteld voor verschillende leeftijdgroepen en schooltypen. Daarbij gaat het om wat jongeren van een bepaalde leeftijd moeten kennen en kunnen op financieel gebied.

Verankerd in bestaande vakken

Het leerplankader voorziet in integratie van financiële educatie in vakken als economie en wiskunde, maar bijvoorbeeld ook maatschappijleer en burgerschapsvorming. Het gaat niet alleen om kennis en inzicht van financiële begrippen, maar ook om motivatie, vaardigheden en bewustzijn. Specifieke aandachtsvelden zijn kennis van financiële producten, bewust consumeren, zorgen voor voldoende inkomen, het voorkomen van problematische schulden en het aanpassen van financieel gedrag aan veranderende levensomstandigheden.

Om financiële educatie in het onderwijs te integreren wordt gebruikt gemaakt van bestaande les- en leermiddelen. Ook materialen die elders zijn ontwikkeld kunnen hiervoor worden ingezet. Bekende CentiQ-partners zoals de AFM, het Geldmuseum, het Nibud en het ministerie van SZW beschikken over ‘tools’ en (geld)spellen die gebruikt kunnen worden. Bij het vak Maatschappijleer kunnen leerlingen bijvoorbeeld binnenkort aan de slag met het AFM-spel 'Meer keuze met geld', maar ook de tentoonstelling ‘Je geld en je leven’ in het Geldmuseum kan een rol spelen.

Het leerplankader is ook geschikt voor toepassingen buiten het onderwijs. Organisaties die zich richten op jongeren kunnen het hanteren bij de ontwikkeling van specifieke communicatiemiddelen. Ook hier nemen CentiQ-partners het voortouw, zoals NVB-lid ING dat binnenkort met een initiatief komt voor ‘financiële opvoeding voor ouders en kinderen’.

Analyse en test les- en leermiddelen

Momenteel wordt een analyse gemaakt van middelen die geïntegreerd kunnen worden in bestaande vakken op scholen. Na de zomer zal een aantal pilots starten gericht op basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en voortgezet onderwijs (vmbo) in de regio Limburg, Utrecht en Rotterdam. Een andere pilot betreft een experiment met het gebruik van digitale, interactieve toepassingen voor financiële educatie in het middelbaar beroepsonderwijs. Dit project is een samenwerkingsverband van Codename Future, CentiQ Wijzer in geldzaken, het ministerie van OC&W en de Hogeschool Arnhem Nijmegen. 

CentiQ, Wijzer in geldzaken

CentiQ, Wijzer in geldzaken vertegenwoordigt meer dan 40 organisaties die hun krachten bundelen om de consument ‘wijzer in geldzaken’ te maken. Zij zetten zich in om de financiële vaardigheden van consumenten te verbeteren en het financiële inzicht te vergroten zodat consumenten beter in staat zijn financiële beslissingen te nemen. CentiQ, Wijzer in geldzaken is een samenwerkingsverband van brancheorganisaties, consumentenorganisaties, overheden en de wetenschap.