Duurzame ontwikkeling

In opdracht van het ministerie van OCW en vanuit het landelijke programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling heeft SLO het kernleerplan 'Duurzame ontwikkeling is leren vooruitzien' opgesteld. Dit kernleerplan bevat een richtinggevend kader om bestaande onderwijsmaterialen en -werkvormen te beoordelen en nieuwe te ontwikkelen.

“Duurzame ontwikkeling betekent: in samenhang verschillende doelen bereiken: voor mensen, milieu en de economie (people, planet en profit), hier en nu, elders en later. Niet alleen de directe effecten - positieve én negatieve - van ons handelen moeten daarbij bekeken worden, maar ook moeten mogelijke indirecte effecten, hier, elders en op de lange termijn, in ogenschouw genomen worden.”
Uit de brief van 24 november 2006 van de minister-president aan de Tweede Kamer

Duurzaamheid is een steeds belangrijker wordende aandachtsveld. Duurzame ontwikkeling raakt zowel de wereld van nu als de wereld van later. Het gaat over het evenwicht tussen mensen, milieu en economie. Duurzame ontwikkeling begint bij de kinderen. Zij hebben een plek en een rol in de huidige wereld en zijn de dragers van de wereld van later. Zij leren zowel binnen als buiten de school actief bij te dragen aan de vorming van een duurzame toekomst waarin zij kunnen leven en werken.

Voor leerlingen gaat het vooral om de verbinding met de directe wereld om hen heen, waarin zij leven, leren, werken en met elkaar omgaan: hún leefwereld. De leefwereld van leerlingen bestaat uit de school(omgeving), de thuisomgeving en de vrije tijdomgeving. Die leefwereld omvat alles wat deel uitmaakt van de omgeving van mensen.

Toegevoegde waarde onderwijs

Onderwijs is een belangrijke omgeving om kinderen zich bewust te laten worden van duurzaamheidsvraagstukken. De functie van het onderwijs is mensen basiskennis, basisvaardigheden en basishoudingen mee te geven waardoor zij in staat zijn vooruit te kijken, op verantwoorde wijze keuzes te maken en oplossingen te bedenken. Met het kernleerplan 'Duurzame ontwikkeling is leren vooruitzien' draagt SLO bij aan de invulling van die rol.