Opbrengstgericht rekenonderwijs
Opbrengstgericht werken is een speerpunt in het Nederlandse beleid met betrekking tot het primair onderwijs. Maar is het niet van alle tijden? We streven toch altijd al naar een onderwijsvorm, waarbinnen kinderen optimaal (kunnen) leren?

Opbrengstgericht rekenonderwijs, wat houdt dat in?

Er zijn verschillende definities in omloop over wat opbrengstgericht werken inhoudt en hoe je opbrengstgericht onderwijs vorm zou kunnen geven. Binnen de projecten waar we hier naar verwijzen hebben we een brede benadering van wat opbrengstgericht rekenonderwijs inhoudt:

Je wilt kinderen de kans geven zich optimaal te ontwikkelen op het gebied van rekenen-wiskunde. Om dit te kunnen doen, moet je weten waar ze zijn in hun ontwikkeling en moet je weten waar ze naar toe moeten werken (doelen). Daarnaast is het noodzakelijk dat je weet hoe je hen zo goed mogelijk kunt begeleiden.

Kinderen adequaat begeleiden, betekent een goed beeld krijgen van hun niveau, hun denken en redeneren. En ook kinderen zelf een goed beeld laten krijgen van hun eigen rekenen. Die kennis, én de kennis van het vak en de didactiek van rekenen kun je als leraar dan inzetten om je leerling, en de groep goed te begeleiden in hun leerproces. En daar waar nodig bij te sturen, aan te vullen, enzovoort.  Je zult merken dat het werkt!

Als je merkt dat het werkt…

Binnen SLO is in het project 'Als je merkt dat het werkt…' gewerkt aan het stimuleren van opbrengstgericht rekenonderwijs in de basisschool.
Er zijn diverse trainingen en workshops ontwikkeld en gegeven voor leraren en intern begeleiders van groep 1 tot en met 8. Er is ook materiaal ontwikkeld dat zich specifiek richt op opbrengstgericht werken met de rekenmethode, in dit geval De Wereld in getallen, versie 4. Ook is een bijdrage geleverd aan het Focustraject van de Universiteit Twente, dat zich richtte op datagestuurd onderwijs.

Digitaal bronnenboek voor onderwijsadviseurs

De verschillende materialen zijn samengebracht in een digitaal bronnenboek voor onderwijs-adviseurs die rekenonderwijs binnen de school en de klas begeleiden. Zij kunnen zonder toestemming gebruik maken van alle materialen en de materialen naar eigen inzicht aanpassen aan de eigen situatie. Het is níet toegestaan om onder de vlag van SLO veranderingen aan te brengen. Voor de materialen die gebruikt zijn uit publicaties (De wereld in getallen; Leerling en OnderwijsVolgSysteem) is voor dit bronnenboek toestemming verleend.

De powerpoints, hand-outs, opdrachten en achtergrondinformatie is onderverdeeld in de volgende thema's:

Thema Download
0 Inleiding en Leeswijzer (166 kb)

1 Leerlijnen 1.1 t/m 1.6 (89 mb)

Leerlijnen 1.7 t/m 1.10 (108 mb)

2 Didactische modellen (23 mb)

3 Opbrengstgericht werken (9 mb)

4 Analyse van leerlinggegevens (48 mb)

5 Effectieve instructie (788 kb)

6 Omgaan met betere rekenaars (3 mb)

7 Omgaan met zwakkere rekenaars (12 mb)

8 Referentieniveaus (13 mb)

9 Persoonlijke leervragen (266 kb)

10 Algemene informatie over WIG (60 mb)

11 Achtergrondinformatie (896 kb)

12 Traject opbrengstgericht werken en rekenen (51 mb)

Meer informatie

Voor meer informatie en voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Anneke Noteboom.