Vakspecifieke competenties
In oktober 2005 verscheen bij SLO de publicatie 'Vakspecifieke competenties voor studenten aan de lerarenopleiding primair onderwijs. Een proeve'. Dit boek is in zesvoud naar de betreffende vaksecties van alle Pabo's gestuurd. Per 1 maart 2007 is het hoofdstuk 'Dans' toegevoegd. U kunt zowel dit hoofdstuk als aparte publicatie downloaden, als de complete, geactualiseerde publicatie (onderaan deze pagina).

Achtergrondinformatie: aanleiding en ontwikkelproces
De in deze publicatie geformuleerde vakspecifieke competenties zijn een uitwerking van, sluiten aan bij, de derde SBL-competentie 'Vakinhoudelijk en didactisch competent'. Een aantal Pabo's vroeg SLO die (zeer algemene) competentie verder uit te werken. Een eerste proeve daarvan werd ontwikkeld voor de wereldoriënterende vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, gezond en redzaam gedrag. SLO legde deze proeve in een veldadviesbijeenkomst van de VALO voor aan een groep pabodocenten voor de betreffende vakken. Het advies dat de VALO op basis van die bijeenkomst formuleerde was zeer positief van toon. Opmerkingen en suggesties die over de daar voorliggende tekst werden gemaakt zijn inmiddels verwerkt in de nieuwe proeve die u hierbij aantreft. Tevens hebben we daarin ook uitwerking gegeven aan de vakspecifieke competenties voor Nederlandse taal, Friese taal (opgeschreven zowel in het Nederlands als in het Fries), Engels, rekenen/ wiskunde, beeldende vormgeving (en cultuureducatie).

Beschrijving per vak
De beschrijving van ieder vak begint met een inleiding waarin we een toelichting geven op het betreffende vak. Daarin wordt in grote lijnen een beeld geschetst van de inhoud van het vak en van de karakteristieke didactische aanpakken. Vervolgens worden de competenties per vak omschreven vanuit drie dimensies van het leraarschap, en daarmee met drie competenties, waarover de student m.b.t. dit vak beschikt (en die hij in zichzelf, als persoon verenigt):

  1. Werken aan jezelf als leraar
  2. Werken met kinderen in onderwijssituaties
  3. Werken binnen de context van de school

De (drie) competenties per vak worden beschreven vanuit de drieslag:

  • criteria voor de student, wil hij/zij voldoen aan de competentie;
  • eigen houding en betrokkenheid van de student;
  • een 'doorkijkje' naar een mogelijke praktijksituatie.

Bij dimensie/competentie 1 geven we tevens steeds een beschrijving van het benodigde (vak)-inhoudelijke en (vak)didactische repertoire dat studenten zich voor dit vak eigen moeten maken.

Gebruik van deze 'proeve'
Deze publicatie is gestuurd naar de betreffende vaksecties van alle pabo's, als een instrument om de eigen vakspecifieke competenties op maat te 'snijden'. Zo zult u in de opsomming van criteria bij de drie dimensies van het leraarschap, c.q. de drie competenties per vak, uw eigen manier van opleiden willen inbrengen. Bijvoorbeeld door andere formuleringen te gebruiken, criteria weg te laten of juist (andere) criteria toe te voegen.

We zijn, in het verlengde daarvan, zeer benieuwd naar de mate en wijze waarop deze publicatie u behulpzaam kan zijn bij het nadenken over, en ontwikkelen van uw eigen vakspecifieke opleidingscurriculum.

Downloads: