Inhouden en activiteiten in TULE
SLO heeft in opdracht van het Ministerie van OCW alle 58 geformuleerde kerndoelen uitgewerkt in inhouden en activiteiten. Dit om de operationalisatie en implementatie van de kerndoelen te ondersteunen. Voorheen werden deze inhouden en activiteiten ook wel tussendoelen en leerlijnen genoemd (TULE).

De inhouden en activiteiten zijn uitwerkingen van de kerndoelen. De inhouden en activiteiten zijn handreikingen aan leraren, maar ook aan studenten, leermiddelenontwikkelaars, opleiders en begeleiders, inspecteurs en andere bij basisonderwijs betrokkenen. De handreikingen hebben betrekking op het omgaan met de kerndoelen. In de kerndoelen is aangegeven wat in elk geval aan alle leerlingen moet worden aangeboden in de periode dat zij het basisonderwijs bezoeken. De kerndoelen zijn globale aanwijzingen. Ze geven geen zicht op de verkaveling van het onderwijsaanbod over de acht leerjaren. Door middel van een beschrijving van inhouden en activiteiten per 2 leerjaren wordt wel zicht geboden op hoe een dergelijke verkaveling zou kunnen plaatsvinden. Met de nadruk op ‘zou kunnen’. Er zijn uiteraard ook andere mogelijkheden om het onderwijsaanbod te organiseren dan de uitwerkingen van TULE.

Met de schetsen van inhouden en activiteiten wil SLO zicht geven op de onderwijsinhouden van de basisschool. Het zijn concretiseringen van de kerndoelen. Ter illustratie zijn ook 'doorkijkjes naar de praktijk' opgenomen. Hierin krijgt u een beeld van hoe het omgaan met  specifieke inhouden en activiteiten er uit zou kunnen zien. Dit kan door een beschrijving van een onderwijssituatie, een videofragment, een tekening of een element uit een methode.
De inhouden en activiteiten zijn ondanks de vele 'doorkijkjes' geen onderwijsprogramma, geen methode en geen leerplan, maar een beschrijving van een mogelijke verdeling van onderwijsinhouden over een aantal jaren. Om echt onderwijs te geven heeft u op de eerste plaats uw eigen vakkennis nodig, uw ervaring, uw inventiviteit en creativiteit, en natuurlijk ook de leermiddelen die helpen om een uitdagende leeromgeving voor kinderen te creëren.

SLO wil met de inhouden en activiteiten voor primair onderwijs bijdragen aan:

  • ondersteuning van scholen bij het concretiseren van kerndoelen in de onderwijspraktijk;
  • implementatie van de nieuwe 58 kerndoelen;
  • deskundigheidsbevordering van leraren op dit gebied.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met SLO. Stuur uw bericht naar tule@slo.nl of bel met Gäby van der Linde, T 053 484 02 87.