<< Terug naar het overzicht.
24-05-2018
Passend onderwijs voor begaafde leerlingen binnen samenwerkingsverbanden
Rapportage van een inventariserend onderzoek
Auteurs: D. Houkema, Y. Janssen, N. Steenbergen-Penterman
Uitgave: Enschede: SLO, 2018.
Wat is de stand van zaken binnen de samenwerkingsverbanden (SWV'en) van het primair en voortgezet onderwijs op het gebied van onderwijs en begeleiding van begaafde kinderen? Die vraag is in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) door SLO, het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, geïnventariseerd. Er is in kaart gebracht in hoeverre SWV'en zicht hebben op de beschikbare mogelijkheden die er in het SWV zijn voor begaafde leerlingen, wat de SWV'en zelf aan ondersteuning en arrangementen bieden, en welke ambities zij hebben om dit verder vorm te geven.