<< Terug naar het overzicht.
08-02-2010
Referentiekader taal en rekenen
De referentieniveaus
In opdracht van Ministerie van OCW, Enschede 2009
In het ‘Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen’  is voor het  hele onderwijs (van de basisschool tot het hoger onderwijs!) vastgelegd wat leerlingen moeten kennen en kunnen als het gaat om Nederlandse taal en rekenen/wiskunde. Het gaat om basiskennis en -vaardigheden die voor alle leerlingen van belang zijn. Het doel van de invoering van een referentiekader voor deze basiskennis en -vaardigheden is een algemene niveauverhoging van het onderwijs. Basiskennis en -vaardigheden kunnen leerlingen op verschillende niveaus beheersen. Voor taal zijn er in totaal vier niveaus beschreven en voor rekenen/wiskunde drie. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een fundamenteel niveau (F) en een streefniveau (S). Voor taal zijn per niveau de volgende domeinen beschreven:  mondelinge taalvaardigheid, lezen, schrijven,  begrippenlijst en taalverzorging. Voor rekenen gaat het om de domeinen  getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden.
Downloads: