2018

'Dit sluit beter aan bij onze leerlingen': Enthousiasme over nieuwe beroepsgerichte
examenprogramma's vmbo

Van twaalf tot achttien, september 2018
Per augustus 2017 zijn de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma's ingevoerd op
het vmbo. Op 't Ravelijn in Steenbergen zijn ze er heel enthousiast over. Schooldirecteur
Huibed de Jonge: 'De motivatie van leerlingen is nu groter, omdat ze meer te kiezen hebben.'

Schrijven met een maatje
Didactief, juni 2018
Uit onderzoek blijkt dat kinderen beter leren schrijven als ze elkaars teksten becommentariëren. Mariëtte Hoogeveen, vakexpert Nederlands, is begonnen met het ontwikkelen van een lessenserie schrijfonderwijs met peer response voor groep 4 tot en met 8. De serie bestaat uit twaalf lessen van twee uur per schooljaar en elke les staat een ander tekstkenmerk centraal. In 2012 ging op zeven scholen de eerste pilot van start. Het lesmateriaal en de docentenhandleiding voor groep 5 tot en met 8 is nu beschikbaar.

ICT maakt meer maatwerk in rekenonderwijs mogelijk
PrimaOnderwijs, mei 2018
Basisscholen willen hun onderwijs zoveel mogelijk afstemmen op individuele leerbehoeften van leerlingen. Om te onderzoeken of ICT-toepassingen een bijdrage kunnen leveren aan rekenonderwijs op maat, zetten SLO en Kennisnet de Proeftuin linked data rekenen po op. Acht basisscholen deden mee aan de proef, die liep van maart tot juli 2017. ‘Leraren kregen meer grip op het leerproces van kinderen.’

Zelf ontdekken = meer leren
Van twaalf tot achttien, mei 2018
Een leskist ontwerpen, een escaperoom bouwen of hulpmiddelen bedenken waarmee ouderen langer thuis kunnen wonen: het nieuwe vak technologie & toepassing neemt leerlingen van de gemengde en theoretische leerweg mee naar alle sectoren waar technologie een rol speelt. SLO schreef een schoolexamenprogramma en een handreiking en begeleidt de pilotscholen die het vak in de praktijk aan het ontwikkelen zijn.

Vernieuwing écht concreet maken
Didactief, april 2018
Wilmad Kuiper en Elvira Folmer van SLO over tien jaar vernieuwing van de bèta-examenprogramma's.

Nieuw examenprogramma informatica - aantrekkelijk en actueel voor alle leerlingen
Van twaalf tot achttien, april 2018
Per 1 augustus 2019 wordt het nieuwe examenprogramma informatica voor havo/vwo ingevoerd. Om dit tot een succes te maken, wordt nu hard gewerkt aan de ontwikkeling van lesmodules voor leerlingen en scholing voor docenten.

Bossche basisscholen nemen extern aanbod op in onderwijs
PrimaOnderwijs, maart/april 2018
De mailboxen van de basisschooldirecteuren van ATO-Scholenkring in Den Bosch zaten regelmatig vol informatie van cultuur- en natuurinstellingen. Leuk en leerzaam aanbod voor leerlingen, waar helaas geen tijd voor was. De scholen wilden het externe aanbod inbedden in hun onderwijs en stelden een versnellingsvraag aan de PO-Raad. Samen met SLO en Kennisnet gingen ze aan de slag met het project Niet stapelen, maar vervangen.

Over het leerplankader gezonde leefstijl
GLOS, maart 2018
“Uit de #MeToo-discussie blijkt weer eens hoe belangrijk het is ongelijkwaardigheid, geweld en dwang in relaties en in de dagelijkse omgang te herkennen. Wanneer is seksueel contact gewenst, wanneer ongewenst, hoe kun je aangeven waar je grenzen liggen en laten merken hoe ver je wil gaan? Dit soort vragen en vele andere stellen we aan de orde aan de hand van het thema Relaties en seksualiteit.” Aan het woord is Maaike Rodenboog, leerplanontwikkelaar bij SLO – Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Maaike is als projectleider betrokken bij de ontwikkeling van het leerplankader Gezonde leefstijl. Relaties en seksualiteit is een van de zeven thema’s die erin aan de orde komen.

Geo Future School: een community om op te bouwen
Geografie, maart 2018
Van 10 naar inmiddels 29 scholen die meedoen met Geo Future School. Dat is niet alleen te verklaren door een behoefte aan toekomstgericht onderwijs. Geo Future School sluit naadloos aan bij wat er speelt in de onderwijskundige debatten, en beleidsmakers halen het aan als goed voorbeeld. Hoe kunnen we op deze rugwind meeliften? SLO'er Nienke Nieveen gaat daarbij in op het belang van een integrale benadering van schooleigen curriculumontwikkeling.

Een aardig mondje Engels
Van twaalf tot achttien, maart 2018
Hoe goed spreken leerlingen Engels aan het eind van het voortgezet onderwijs? SLO deed onderzoek onder ruim 1.700 leerlingen om vast te stellen in hoeverre ze daadwerkelijk de ERK-streefniveaus voor gespreksvaardigheid Engels halen. De resultaten van het onderzoek zijn onlangs gepubliceerd en kunnen docenten en secties helpen om hun lessen Engels nóg beter te maken. ‘In elk geval door in de les zoveel mogelijk Engels te spreken’, aldus projectleider Daniela Fasoglio.

Wiskunde C: volwaardig vak
Didactief, maart 2018
Het examenprogramma wiskunde C is in 2015 ingrijpend vernieuwd, maar trekt nog steeds weinig leerlingen. Betere voorlichting moet daar verandering in brengen. ‘Wiskunde C is bij uitstek geschikt voor leerlingen met een Cultuur & Maatschappij-profiel.’

Formatief evalueren doe je zo
Met formatieve evaluatie leren leerlingen kritisch denken, reflecteren en leren van fouten. Formatief toetsen en evalueren past daarom beter bij de brede doelen van het onderwijs dan ‘toetsen voor een cijfer’. In 2017 heeft een aantal scholen in twee leernetwerken van de VO-raad en SLO gewerkt met formatief evalueren. De belangrijkste opbrengsten: meer inzicht in het leerproces en meer eigenaarschap bij de leerlingen zelf.

Bètakriebels bij olympiade
Didactief, januari/februari 2018
Begin december 2017 vond in Nijmegen de finale van de International Junior Science Olympiad plaats. Een mooi podium om jonge leerlingen met bètavakken te laten kennismaken. ‘Op onze school kiest nu bijna zestig procent een bètaprofiel.’ SLO was inhoudelijk betrokken bij de organisatie van deze olympiade.

Hoe breng je talent tot bloei op het vmbo? 
Van twaalf tot achttien, januari 2018
Ieder kind heeft talenten. De uitdaging voor de school is om deze te ontdekken en tot ontwikkeling te laten komen. Maar hoe doe je dat? Op de vmbo-afdeling van het Dr. Nassau College in Assen lieten ze zich inspireren door de Ontwikkelcyclus talentontwikkeling van SLO.

Ontwikkel op jouw school een project volgens de High Tech High-aanpak
Van twaalf tot achttien, januari 2018
High Tech High-scholen in San Diego hanteren gedurende het gehele proces van projecten ontwerpen protocollen. Gerdineke van Silfhout, leerplanontwikkelaar bij SLO, maakte een vertaling.

Leerplan-inspiratie: hoe projectgestuurd leren en leerontwikkeling centraal kunnen staan
Van twaalf tot achttien, januari 2018
Op veel scholen voeren leraren en schoolleiders in meer of mindere mate met leerlingen de discussie wat leerlingen nodig hebben om adequaat en verantwoord deel te kunnen nemen aan onze complexe, multiculturele maatschappij en hun steentje daaraan bij te dragen. Om grip te krijgen op de wereld om hen heen, hun eigen identiteit te verkennen - en die van anderen - en deze te ontwikkelen.