<< Terug naar het overzicht.
25-11-2017
Vacature: lid Raad van Toezicht
SLO zoekt lid Raad van Toezicht; expertise funderend onderwijs (po/vo)

Profiel Lid Raad van Toezicht SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) per 1-3-18


De organisatie

SLO is een nationaal expertisecentrum met een unieke focus: de ontwikkeling van het curriculum in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Nederland. Nergens in Nederland is zoveel kennis over curriculum en curriculumontwikkeling beschikbaar binnen één organisatie. SLO verbindt ontwikkelingen in onderwijspraktijk, beleid, maatschappij en wetenschap.
In opdracht van de samenleving ontwikkelt SLO samen met het onderwijsveld de doelen, kaders en instrumenten waarmee scholen hun opdracht vanuit een eigen visie kunnen vervullen. SLO creëert inzicht en overzicht in curriculumvraagstukken en biedt onderwijs en overheid ruimte en ruggensteun. Zo draagt SLO bij aan de ontwikkeling van relevant en samenhangend onderwijs – voor nu en in de toekomst. De herziening van het curriculum voor het funderend onderwijs is opgenomen in het regeerakkoord voor het kabinet Rutte III. Gezien de wettelijke taken van SLO met betrekking tot het curriculum zal SLO de komende jaren intensief betrokken zijn bij deze curriculumherziening.
SLO is gevestigd in Enschede en Utrecht. De succesvolle, compacte organisatie heeft ongeveer 90 fte en wordt geleid door twee bestuurders. Het budget waarmee SLO jaarlijks werkt, bedraagt circa 12 miljoen euro.


Taken SLO

De taken van SLO laten zich als volgt omschrijven:
 1. SLO stelt samen met diverse stakeholders en in opdracht van de overheid ontwikkelagenda’s op voor het curriculum, en voert deze uit in nauwe samenwerking met leraren, schoolleiders, onderwijsorganisaties en beleidsmakers.
 2. SLO is betrokken bij het opstellen en valideren van landelijke leerplankaders. Dit zijn bijvoorbeeld kerndoelen, eindtermen, examenprogramma’s en referentieniveaus.
 3. SLO maakt samen met scholen voorbeelduitwerkingen en probeert deze uit in de praktijk. Dit kunnen lesmaterialen zijn, doorlopende leerlijnen of andere uitwerkingen van leerplannen.
 4. SLO bevordert kennis en deskundigheid op curriculumgebied op scholen en bij instellingen rondom de scholen, en draagt deze actief over zodat zij zelf hiermee aan de slag kunnen.
 5. SLO zorgt voor wetenschappelijke onderbouwing van haar werk en volgt als internationale uitkijkpost ontwikkelingen in andere landen op de voet. SLO doet onderzoek en brengt publicaties en adviezen uit.

In het voorjaar van 2017 is een nieuwe strategische koers vastgesteld. Daarbij ligt het accent op een manier van werken waarvan horizontale legitimering, co-creatie, open communicatie en netwerken de kern vormen. Op basis daarvan maakt de organisatie nu een transitie door inclusief aanpassing van de organisatie.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van SLO bestaat uit (gemiddeld) vijf leden en vergadert tenminste zes maal per jaar.
De Raad van Toezicht opereert vanuit een collectieve verantwoordelijkheid.
De werkrelatie tussen Raad van Toezicht en de bestuurders is transparant en constructief.
De Raad van Toezicht kent een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een commissie kwaliteit.
Voorzitter en leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Aftredende leden zijn ten hoogste eenmaal herbenoembaar (voor een periode van maximaal vier jaar). De statuten en het reglement bestuur en toezicht dienen als leidraad voor de toezichthoudende taak.
De Raad van Toezicht heeft onder meer als verantwoordelijkheden: sparringpartner zijn voor het bestuur, toezicht en controle houden op het bestuur vanuit de maatschappelijke doelstellingen van SLO en de daarmee verbonden onderwijsdoelstellingen en het vervullen van de formele werkgeversrol voor het bestuur.
Leden van de RvT ontvangen een bezoldiging.


Profiel van de kandidaat

De RvT bestaat nu uit vijf personen. Ter aanvulling zoekt de RvT een kandidaat met het volgende profiel.

De kandidaat

 1. heeft strategisch en beleidsmatig inzicht;
 2. heeft actuele significante bestuurlijke en/of andere relevante (werk)ervaring en expertise binnen en/of bij het funderend onderwijs (PO/VO) en een relevant netwerk binnen dat funderend onderwijs;
 3. heeft het vermogen om een adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te oefenen en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat;
 4. beschikt over een helikopterview;
 5. kan authentiek en onafhankelijk opereren in een complex politiek-bestuurlijk en maatschappelijk krachtenveld;
 6. is onafhankelijk en heeft geen belangen bij de organisatie. Kandidaat-leden die in een belangenconflict kunnen komen worden uitgesloten.

Gelet op de huidige samenstelling van de RvT gaat de voorkeur uit naar een vrouw. Financiële achtergrond en ervaring strekt tot aanbeveling.

Procedure

Er is een wervings- en selectiecommissie bestaande uit drie leden vanuit de RvT. Deze commissie doet, na advisering door de bestuurders, een voordracht aan de voltallige RvT. De commissie wordt ondersteund door het secretariaat van SLO.

U kunt tot 11 december 2017 uw interesse kenbaar maken door het sturen van een sollicitatiebrief en uw cv, te richten aan Ria Benamirouche (r.benamirouche@slo.nl).

Informatie

Telefonische informatie via de heer mr. A.C. Wallast, voorzitter RvT, tel 06-55320199.

Nadere informatie is op te vragen bij het secretariaat van SLO, Ria Benamirouche (r.benamirouche@slo.nl)