<< Terug naar het overzicht.
18-09-2017
Herziening van het landelijke schoolcurriculum in 2018
Begin 2018 start Curriculum.nu, een vanuit de schoolpraktijk gedreven proces om het landelijke curriculum in het primair en voortgezet onderwijs te herzien. Voor de eerste maal in Nederland worden de eindtermen en kerndoelen van diverse leergebieden door leraren en schoolleiders beschouwd en in samenhang met elkaar uitgewerkt als bouwstenen. 

Een bouwsteen omvat de kern van wat een leerling moet kennen en kunnen op een bepaald leergebied. Onderwijsorganisaties en scholen leveren feedback op de bouwstenen in wording. De bouwstenen zullen worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

In Curriculum.nu staan negen leergebieden centraal: Nederlands, Engels en moderne vreemde talen, Reken/wiskunde, Digitale geletterdheid, Burgerschap, Bewegen en Sport, Kunst en Cultuur, Mens en Maatschappij, en Mens en Natuur. 

De ontwikkelfase van Curriculum.nu staat schematisch beschreven in deze infographic.

Als leraar, schoolleider of school meedoen aan Curriculum.nu
Curriculum.nu zoekt 130 leraren en 18 schoolleiders uit het primair, speciaal en voortgezet onderwijs die in teams willen werken aan de ontwikkeling van het curriculum. En 84 scholen die bijdragen door inbreng en feedback te geven vanuit hun praktijk.
Aanmelden kan van 18 september tot 13 oktober 2017 op www.curriculum.nu/meedoen

Over Curriculum.nu
Curriculum.nu is een gezamenlijk initiatief van de Onderwijscoöperatie, PO-raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs. Zij vormen samen de Coördinatiegroep, die wordt ondersteund door het projectbureau Curriculum.nu in Den Haag.

SLO ondersteunt de ontwikkelteams van Curriculum.nu bij het actualiseren van de curricula met haar expertise op het gebied van curriculumontwikkeling. SLO stelt de teams kennis over het landelijke curriculumkader ter beschikking uit onderwijspraktijk en wetenschap. Bij de formulering van kerndoelen en eindtermen spelen diverse dilemma's en afwegingen een rol; niet alles kan binnen de beschikbare onderwijstijd. SLO houdt de thema's in het oog die spelen over de volle breedte van het curriculum zoals overladenheid, samenhang tussen leergebieden en toetsing en verantwoording.

De subsidie voor de projectorganisatie Curriculum.nu wordt beschikbaar gesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. SLO beheert de subsidie die de projectorganisatie gebruikt voor met name de voorbereidingen en organisatie van de ontwikkelteams. De projectorganisatie legt verantwoording af aan SLO over de besteding van gelden.