<< Terug naar het overzicht.
10-04-2008
Eindrapport Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen
Een speciaal ingestelde Expertgroep pleit voor voorgeschreven tussenniveaus voor taal en rekenen tijdens de hele schoolcarrière van leerlingen in het Nederlandse onderwijs. De Expertgroep overhandigde zijn rapport aan minister Plasterk en aan de beide staatssecretarissen Van Bijsterveldt en Dijksma van het ministerie van OCW tijdens de Panamaconferentie over rekenen en wiskunde in Noordwijkerhout. 

‘Kwaliteitsimpuls onderwijs door verplichte niveaus taal en rekenen in alle schooltypen’

Capture-2.jpg

De groep die onder aanvoering van voorzitter Heim Meijerink de niveaubeschrijvingen uitwerkte, stelt dat deze maatregel de hoge uitval in het onderwijs zal verminderen en zal zorgen voor een beter kennisniveau voor taal en rekenen/wiskunde van schoolverlaters die instromen in maatschappij en beroep.

Markant omslagpunt onderwijsbeleid?
Jongeren die het mbo en hbo binnenstromen blijken op dit moment veel moeite te hebben met lezen, spellen en  rekenen. In hun schoolloopbaan zitten een paar lastige ‘drempels’ bij de overgangen tussen basisonderwijs, vmbo, mbo, havo, vwo, hbo en universiteit. De kansen van leerlingen op een optimale schoolloopbaan worden vergroot als die drempels worden geslecht. Vandaar dat de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen vindt dat de overheid de niveaubeschrijvingen voor taal en rekenen moet voorschrijven. En dat is opmerkelijk want scholen hebben op dit moment behoorlijk veel vrijheid om leerlingen naar eigen inzicht voor te bereiden op de overgangen en examens. Het lijkt daarmee een markant omslagpunt in de geschiedenis van ons onderwijsbeleid.
 
Geen vernieuwing maar een verbetering
‘We respecteren de vrijheid van scholen en de ruimte voor leraren, ze zorgen voor motivatie en betrokkenheid. Maar de autonomie van scholen kent grenzen, en dit vinden we zo’n grens’, stelt Heim Meijerink. Deze opvatting werd trouwens breed door docenten ondersteund tijdens de raadplegingen die de expertgroep de afgelopen maanden heeft gehouden. ‘De leraren waren blij met het houvast dat de niveaubeschrijvingen hen biedt. De beschrijvingen maken duidelijk wat een leerling voor taal en rekenen op zijn niveau moet beheersen om goed voorbereid te zijn op de volgende fase in zijn schoolloopbaan en op behoorlijk functioneren in de maatschappij.
Volgens Meijerink gaat het niet om een vernieuwing van het onderwijs maar om een verbetering. Zijn expertgroep heeft nu voor de hele breedte van het onderwijs niveaubeschrijvingen voor taal en rekenen/wiskunde opgesteld.  Zo weten alle docenten in elk onderwijstype precies waar ze naar toe kunnen werken en waar ze op verder kunnen bouwen.

Consequenties voor de lerarenopleiding
De Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen is door de bewindlieden van OCW ingesteld met de opdracht te adviseren over de vraag wat leerlingen van taal en rekenen moeten kennen en kunnen op een aantal overgangen tussen de verschillende schooltypen van primair onderwijs tot hoger beroepsonderwijs en van onderwijs naar arbeidsmarkt. ‘Wat is van belang voor alle leerlingen en wat zijn de consequenties daarvan voor de lerarenopleiding’, waren daarbij vragen van het ministerie. De opdracht is zo uitgevoerd dat er nu ‘doorlopende leerlijnen’ zijn die ervoor zorgen dat het onderwijsresultaat van de ene sector naadloos aansluit op dat van de andere. Voor de lerarenopleidingen moeten niveaus voor taal en rekenen worden gehanteerd, zowel bij de aanvang van de studie als bij de afsluiting ervan.

Het niveau voor maatschappelijk verkeer
Daarnaast biedt de Expertgroep leraren houvast door in vier referentieniveaus op iedere overgang tussen en binnen schooltypen concreet te beschrijven wat leerlingen aan kennis en vaardigheden moeten hebben. Zo kunnen de leraren de ontwikkeling van hun leerlingen bepalen, volgen en stimuleren. Opvallend onderdeel van de referentieniveaus is de introductie van het algemeen maatschappelijk functioneel niveau. Dat is het niveau dat alle Nederlanders geacht worden te halen om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk verkeer.

Meer informatie
Meer informatie is terug te vinden op de websites www.taalenrekenen.nl en www.ocw.nl. Via die sites kunnen geïnteresseerden de eindrapportage van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen inzien en downloaden. De eindrapportage bestaat uit drie documenten: ‘Over de drempels met taal en rekenen’ (het hoofdrapport), ‘Over de drempels met rekenen’ en ‘Over de drempels met taal’.

U kunt de rapporten downloaden of bestellen.

  • Over de drempels met taal. De niveaus voor de taalvaardigheid € 19,95.
  • Over de drempels met rekenen. Consolideren, onderhouden, gebruiken en verdiepen
    € 24,95.
  • Over de drempels met taal en rekenen (Hoofdrapport) € 29.95.