<< Terug naar het overzicht.
19-05-2014
Kennisbasis natuurwetenschappen en technologie
In opdracht van het ministerie van OCW heeft SLO een kennisbasis ontwikkeld voor de natuurwetenschappelijke vakken en technologie in de onderbouw: natuurkunde, scheikunde, biologie, fysische geografie en technologie. De kennisbasis is bedoeld als een richtinggevend leerplankader, naast de wettelijk vastgestelde kerndoelen, met alle ruimte voor curriculaire uitwerkingen op schoolniveau.
Bij de vakinhouden wordt op vier beheersingsniveaus (vmbo-b, vmbo-k/g/t, havo en vwo) aangegeven wat als basisstof verondersteld wordt (in een doorlopende leerlijn) en waar keuzemogelijkheden liggen. De werkwijzen en denkwijzen die karakteristiek zijn voor alle bètavakken, zijn per vakgebied beschreven en bieden de mogelijkheid tot samenhangend en toekomstgericht onderwijs.
Ook biedt de kennisbasis vele kansen om talentontwikkeling te stimuleren: ze biedt een basis voor complexe vraagstukken die om creativiteit en denkkracht vragen, een uitdaging voor leerlingen, zowel in het vmbo als het havo/vwo. 

Wie pioniert met ons mee?
SLO gaat de komende jaren voorbeelduitwerkingen ontwikkelen voor essentiële onderdelen van de kennisbasis die nu voor 't eerst expliciet zijn beschreven: de karakteristieke denkwijzen en werkwijzen. We zoeken docenten om hier samen aan te werken en om voorbeeldlessen uit te proberen en met ons te verbeteren. We beginnen met een informatiebijeenkomst en een scholingstraject na de zomer.