<< Terug naar het overzicht.
19-04-2012
Concept-tussendoelen kernvakken onderbouw vo
SLO heeft in opdracht van het Ministerie van OCW voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen tussendoelen ontwikkeld. Deze nog niet wettelijk vastgestelde tussendoelen worden op verzoek van het Ministerie van OCW toch alvast openbaar gemaakt om het onderwijsveld de gelegenheid te geven om het onderwijsaanbod en methodes op de tussendoelen aan te passen en hier ervaringen mee op te doen.

SLO heeft in opdracht van het Ministerie van OCW concept-tussendoelen voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen ontwikkeld die als basis kunnen gaan dienen voor diagnostische tussentijdse toetsen.
Via een digitale enquête en tijdens een mondelinge validering in november 2011 zijn docenten en andere vakexperts over de te ontwikkelen tussendoelen bevraagd. SLO heeft over de resultaten van de validering aan OCW gerapporteerd en hierop zijn de tussendoelen aangepast.

Naar verwachting vindt er in september 2012 een openbare internetconsultatie plaats over de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) behorende bij het wetsvoorstel over de diagnostische tussentijdse toets. Daarna gaat het wetsvoorstel nog langs de Tweede en Eerste Kamer. De tussendoelen kunnen op zijn vroegst per augustus 2013 wettelijk vastgesteld (en daarmee definitief gemaakt) worden. Het is daarom raadzaam om de komende periode deze website in de gaten te houden om ontwikkelingen rond de nu nog voorlopige tussendoelen tijdig te vernemen.

Omdat het onderwijsveld, waaronder de educatieve uitgeverijen, gebaat is bij een tijdige beschikbaarheid van de tussendoelen voor het aanpassen van de methodes, en om docenten de gelegenheid te geven hun onderwijs waar nodig aan te passen op de tussendoelen en hier ervaring mee op te doen, heeft OCW aan SLO gevraagd om toch alvast het veld te informeren over de stand van zaken betreffende de ontwikkelingen rondom de tussendoelen. Aan onderstaande concept-tussendoelen kunnen echter geen rechten verbonden worden.

Download de concept-tussendoelen

Nederlands Engels Wiskunde Rekenen
Onderbouw vmbo

Onderbouw havo/vwo

Om de diverse niveaus snel te kunnen herkennen is in de lay-out gebruik gemaakt van kleuren en kleurschakeringen (licht/donker). Onderstrepingen geven het verschil in formulering tussen de niveaus aan.