<< Terug naar het overzicht.
09-02-2011
Nu ook 'rekendoelen' voor de kleutergroepen
Bij het verzorgen van voor- en vroegschoolse educatie wordt steeds vaker de vraag gesteld: waar moeten we met de voorschoolse educatie aan werken en waar moeten we naar toewerken om de kinderen goed aan de basisschool te laten beginnen? En waar moet de vroegschoolse educatie naar toewerken om de kinderen met succes in groep 3 te laten starten? Daarom heeft SLO nu doelen geformuleerd voor het begin van de basisschool en voor eind groep 2.

In deze doelen is beschreven wat kinderen op die momenten aan het begin van hun 'leer-loopbaan' moeten kennen, kunnen en bereiken, of waar ze minimaal ervaring in moeten hebben opgedaan op het gebied van taalontwikkeling, rekenontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Verschillende vakdidactici zijn betrokken bij de samenstelling van de doelen. Na de taaldoelen en doelen voor sociaal-emotionele ontwikkeling zijn nu ook de doelen voor rekenen vastgesteld.

Relatie met referentieniveaus
Uitgangspunt bij het schrijven van deze doelen voor taal en rekenen zijn de referentieniveaus. Dat zijn 'beheersingsdoelen', waardoor de leerkracht weet wat leerlingen moeten kennen en kunnen op verschillende momenten in hun schoolloopbaan, bijvoorbeeld aan het einde van het primair onderwijs. Hetzelfde geldt voor deze doelen voor aanvang van groep 1 en eind groep 2, dit zijn ook beheersingsdoelen. Dit is een belangrijk verschil met kerndoelen die aangeven wat een school kinderen moet aanbieden.

SLO zal vanaf 2011 de meest gebruikte leermiddelen, toetsen en observatie-instrumenten in de voorschoolse periode en in groep 1 en 2 naast de doelen leggen. Dan wordt bekeken in welke mate materialen en doelen bij elkaar aansluiten. SLO zal ook trainingen verzorgen voor het werken met de doelen.

Meer informatie