Kies kleur in groen
Het groene onderwijs kent te weinig culturele diversiteit. Tot die constatering zijn de groene onderwijsinstellingen in gezamenlijkheid gekomen. Het onderwijs richting ‘groen’ wordt gegeven op AOC’s, waar zowel vmbo als mbo opleiden naar allerlei beroepen als plantenkweker, bloemist, voedingstechnoloog en dierverzorger. Weinig van de leerlingen en studenten die deelnemen aan het 'groene' onderwijs zijn bijvoorbeeld van allochtone afkomst.

SLO kan u helpen om kleur in groen te brengen

Culturele diversiteit kent vele lagen en raakt aan alle elementen van het onderwijs. In het onderstaande overzicht ziet u hoe SLO kan ondersteunen bij het vorm en inhoud geven aan al de elementen van uw leerplan. Met diverse producten en diensten in samenhang kan SLO de culturele diversiteit op uw school aan de orde stellen. Ter inspiratie treft u hieronder een aantal voorbeelden aan vanuit diverse gerelateerde onderwerpen.


Visie

SLO heeft geinventariseerd wat voor aanpak diverse scholen hanteren om culturele diversiteit te bevorderen. De resultaten zijn omschreven in de publicatie Leren omgaan met culturele diversiteit, aandachtspunten voor een kansrijke aanpak.

Doelen

Binnen het Netwerk Burgerschap Mbo wordt geinventariseerd en uitgewisseld over manieren om invulling te geven aan burgerschap. In het mbo is er veel ruimte voor het geven van een eigen invulling aan burgerschapsvorming. Een thematische invulling, bijvoorbeeld vanuit culturele diversiteit, is daardoor goed mogelijk. Voor inspiratie of meer informatie kunt u een kijkje nemen op de website over burgerschap in het mbo.

Leerinhouden

SLO ondersteunt vmbo-scholen om de ruimte in de examenprogramma's te benutten voor een eigen invulling. Het zal weinigen ontgaan zijn dat de examenprogramma's voor het vmbo globaler zijn geformuleerd. Dit past meer in deze tijd waarin de overheid de autonomie van de scholen hoog in het vaandel heeft staan en meer ruimte aan de scholen wil toekennen. 

Voor de exameneenheden die met een schoolexamen afgesloten worden (tweederde deel van het examenprogramma) zijn alleen de globaal geformuleerde eindtermen vastgesteld.
De scholen hebben daardoor ruimte voor het maken van eigen inhoudelijke keuzes voor de concretisering van die eindtermen.  Deze ruimte kunt u bijvoorbeeld benutten voor een specifiekere invulling. Voor scholen die deze ruimte willen benutten biedt de publicatie Vmbo, ruimte voor maatwerk! een praktische handreiking.

Leeractiviteiten

SLO heeft in samenwerking met De Wijkalliantie lesmateriaal voor Blend-it ontwikkeld. Hiermee worden jongeren gestimuleerd om sociaal-maatschappelijke activiteiten te ondernemen in hun eigen buurt.

Groeperingsvormen

SLO ondersteunt scholen om de maatschappelijke stage invulling te geven vanuit burgerschap en diversiteit. Zo ontstaat uitwisseling tussen groepen leerlingen die elkaar anders niet snel zouden ontmoeten.

Leeromgeving

SLO heeft een zelfevaluatiemethodiek voor burgerschap ontwikkeld. Hiermee kunnen (vmbo-)scholen nagaan wat goed gaat en waar verbetering nodig is. Het instrument is een hulpmiddel bij het bepalen of en in hoeverre een school de diverse mogelijkheden om actief burgerschap en sociale integratie te implementeren werkelijk benut. Aan de hand van dit instrument kan een dialoog worden gestart over de verschillende aspecten die samenhangen met burgerschap. Die dialoog kan uitmonden in het stellen van doelen en het maken van een planning. Handreikingen voor de zelfevaluatie treft u aan in de publicatie Maatschappelijk Verantwoord, instrument voor zelfevaluatie actief burgerschap  en sociale integratie.

Tijd

SLO heeft scholen ondersteund om doorlopende leerlijnen vmbo-mbo te ontwikkelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Competentiegericht Doorstroom Instrument, dat SLO in samenwerking met Noorderpoort is ontwikkeld. Het instrument heeft een brugfunctie in de competentieontwikkeling vmbo en mbo. Het vormt een informatiedossier waarin per competentie gedragskenmerken zijn beschreven in vmbo-leerling-taal, zodat het direct te gebruiken is in dialoog met de leerling. Bestaande vmbo-opdrachten kunnen nu direct gekoppeld worden aan de competentiestructuur.

Beoordeling

SLO heeft in het Netwerk Burgerschap Mbo veel aandacht besteed aan de beoordeling van burgerschap. Diverse aanpakken en stappenplannen treft u aan op de website over de beoordeling van burgerschap in het mbo.