Passende perspectieven voor leerlingen die niveau 1F niet halen
Passende perspectieven is een uitwerking van de referentieniveaus taal en rekenen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Voor leerlingen die, ondanks de inspanningen van de school, het fundamentele niveau 1F (op onderdelen) niet halen.
  • Passende perspectieven primair onderwijs
    SLO heeft voor po, sbo en so voor de vakken taal en rekenen leerplanproducten ontwikkeld met als doel het taal- en rekenniveau van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te verhogen op die onderdelen die er voor hen toe doen. Hoe door het beschrijven van doelen en leerroutes, die aangeven wat leerlingen moeten kennen en kunnen met het perspectief op een bepaalde uitstroombestemming. Hiermee krijgen scholen houvast bij formuleren van een passend onderwijsaanbod voor verschillende groepen leerlingen. Zodat ook deze groepen leerlingen verder komt dan nu het geval is.
  • Passende perspectieven praktijkonderwijs
    Voor het praktijkonderwijs en vmbo k/b heeft SLO leerroutes ontwikkeld om leerlingen vanuit een doorgaande lijn verder op weg te helpen richting de gevraagde referentieniveaus.
  • Passende perspectieven vmbo
    SLO is momenteel bezig met het ontwikkelen van leerroutes voor taal en rekenen om vmbo-scholen te ondersteunen bij het aanbieden van een passend onderwijsaanbod voor leerlingen die moeite hebben om het beoogde fundamentele niveau te behalen.