Passend onderwijs

Maatwerk in het primaire proces

Scholen krijgen de verantwoordelijkheid om hun onderwijs flexibel en gevarieerd in te richten zodat de mogelijkheden en de ontwikkelingen van elke leerling tot zijn recht komen, ook voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Dit stelt het reguliere onderwijs voor nieuwe curriculumuitdagingen, zowel op het niveau van de school als op het niveau van de groep en de individuele leerling. De leerkracht is daarbij een belangrijke factor. Hij/zij is de regisseur van kwalitatief goed onderwijs. Zeker in relatie tot het onderwijs aan kinderen met een handicap is het de leerkracht die al dan niet met ondersteuning van anderen, verstandige keuzes dient te maken in het samenspel van verschillende curriculumcomponenten om te komen tot kwalitatief goed onderwijs binnen de grenzen van wat uitvoerbaar is. Welke eisen stelt dit aan leraren? Hoe komt men tot een goed leerplan? Waar loopt men tegenaan? Hoe kan men daar in ondersteund worden?

Dit vormt een belangrijke focus in projecten van SLO. In deze projecten wordt intensief samengewerkt met scholen.

Downloads:

 • Samen leren …(maar) op maat van de leerling
  Deze publicatie gaat in op passend onderwijs en de opdracht die basisscholen hebben om leerlingen met een 'rugzakje' goed onderwijs te bieden. Ook aan kinderen met een verstandelijke beperking. Het is aan de leraar om, al dan niet in samenwerking met andere collega's, verstandige keuzes te maken in de inhoud en organisatie van het onderwijs, rekening houdend met de randvoorwaarden die er binnen de eigen school en klassituatie zijn
 • Tussen apart en samen. Integratie van leerlingen met speciale behoeften in primair onderwijs.
  Deze publicatie is het resultaat van een exploratief onderzoek om leerlingen met speciale onderwijsbehoeften in het voortgezet onderwijs op een succesvolle wijze te integreren.
 • Doe maar gewoon. Integratie van leerlingen met speciale behoeften in voortgezet onderwijs.
  Deze publicatie is het resultaat van een exploratief onderzoek om leerlingen met speciale onderwijsbehoeften in het voortgezet onderwijs op een succesvolle wijze te integreren.
 • Inclusive education in the Netherlands.

Link:

 • Europese samenwerking op het gebied van speciaal onderwijs.
  SLO coördineert in samenwerking met het Ministerie van OCW de activiteiten in Nederland voor de European Agency for Development in Special Needs Education. Dit is een Europees samenwerkingsverband met als doel internationaal kennis te delen en te ontwikkelen op het gebied van het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeftes. Op de website van dit agency is veel informatie te vinden over ontwikkelingen op het gebied van inclusief onderwijs in de diverse landen. Daarnaast zijn de opbrengsten van diverse Europese projecten te downloaden.